Bibeln den Heliga skrift.

Bibeln är en fantastisk bok, ju mer man läser den desto mer älskar man den och den är verkligen en handbok för livet.
Bibeln är ett bevis på Guds kärlek till oss. Ordet ”uppenbarelse” betyder att Gud kommunicerade med mänskligheten om hurdan han är och hur vi kan ha rätt relation med honom. Bibeln har förvandlat skaror av människor de senast 2000 åren. Det spelar ingen roll hur motståndarna försöker attackera, förstöra eller klanka ner på Bibeln, den förblir lika stark, lika sann, och lika relevant ändå

Bibeln säger sig vara Guds ord.

Detta syns i versar som Paulus skriver i 2 Timoteusbrevet 3:15-17, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Bibeln är en enhetlig bok från början till slut utan motsägelser. Denna enighet är unik från alla andra böcker och är bevis för ordens gudomliga ursprung, hur Gud ledde människorna så att de skrev ner Hans ord.
Bibelns trovärdighet bekräftas på flera olika sätt. Många anser att Matteus, Markus och Lukas evangelier är skrivna före år 70. Om så är fallet är dom skrivna mindre än 40 år efter Jesu död och uppståndelse. Om evangelierna skrivits efter år 70 så borde man ha skrivit något om den dittills största katastrofen i judisk historia när romarna ödelade nationen, belägrade, intog och förstörde Jerusalem och jämnade templet med marken, där Jesus hade undervisat. Denna händelse var så katastrofal och omvälvande, och ändå omnämns den inte i evangelierna. Evangelierna skildrar Jerusalem som intakt och templet står kvar på sin plats. Markus skriver: När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk!” Jesus sade till honom: ”Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.” Markus 13:1-2.

Apostlagärningarna slutar med att Paulus lever i husarrest i Rom omkring åren 60-62 e Kr. Det var Lukas som skrev Apostlagärningarna och det gjordes efter att han skrivit sitt evangelium. Lukas inleder Apostlagärningarna med: ”I min förra skrift, käre Teofilus skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Om Apostlagärningarna skrevs omkring år 62 bör Lukas evangelium varit skrivit senast år 60. De flesta sakkunniga anser att Matteus och Markus skrev sina evangelier före Lukas, vilket skulle tidsbestämma dem till någon gång i mitten av 50-talet. Tusentals nytestamentliga manuskript finns bevarade. Omkring 5800 handskrifter på grekiska (originalspråket) och ytterligare 19000 på diverse andra språk.

Eftersom det finns så många bevarade handskrifter så har det funnits goda möjligheter att dubbelkolla samtliga för att avgöra deras noggrannhet.

Eftersom NT nedtecknades medan ögonvittnena fortfarande levde och finns i så stort antal väl bevarade dokument så har det hög trovärdighet.

Jesu uppståndelse.

Den som har sett detta (korsfästelsen) har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Johannes 19:35.

Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Johannes 21:24.

Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Apostlagärningarna 2:32.

Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. Apostlagärningarna 10:39.

Paulus skriver om Jesu uppståndelse: Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på samma gång. De flesta lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Första Korinterbrevet 15:4-8.

Bibelns profetior.

Ett annat av bevisen som säger att bibeln verkligen är Guds ord är de detaljerade profetiorna som finns i Bibeln. Bibeln innehåller hundratals detaljerade profetior som skildrar framtiden för allt från enskilda länder som Israel, till framtiden för särskilda städer, till framtiden för mänskligheten, och att Messias skulle komma, inte bara Frälsaren för Israel, utan för alla som tror på honom. De bibliska profetiorna är detaljerade och har alltid blivit verklighet. Det är över trehundra profetior om Jesus i gamla testamentet. De förutsade inte bara var han skulle födas och vilken familj han skulle komma från, utan också hur han skulle dö och att han skulle uppstå igen på den tredje dagen. Det finns inget annat sätt att förklara de fullföljda profetiorna i Bibeln än genom gudomligt ursprung. Det finns ingen religiös bok som har samma omfattande och förutsägande profetior som Bibeln har.

Historien bekräftar Bibelns trovärdighet.

NT innehåller över 30 namn på personer som forskarna vet levde på den tiden. I en text, där han även nämner ett årtal tar Lukas med åtta av dem: I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsfurste i Galileen, hans bror Filippus i Itureen och Trachonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Lukas 3:1-2

Evangeliernas är inte identiskt lika.

Det faktum att de återger samma händelser aningen olika bekräftar att de talade sanning, det är ögonvittnesskildringar.

Arkeologin bekräftar Nya Testamentets tillförlitlighet.

I över 200 år har arkeologin gång på gång bevisat att Bibeln är ett historiskt dokument.

Synagogan i Kapernaum, där Jesus undervisade har hittats, Markus 1:21 ”De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till Synagogan och undervisade. ”

Petrus hus i Kapernaum har hittats, Matteus 8:14 ”Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor var sjuk i feber.”

Siloam och Betesdadammarna har grävts fram i gamla staden i Jerusalem. De ligger exakt på den plats som omnämns i NT och stämmer exakt in på beskrivningen. Johannes 9:11 Han svarade: ”Mannen som kallas Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sade till mig: Gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag tvättat mig kunde jag se.” Johannes 5:2 Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på Hebreiska kallas Betesda. Den har fem pelargångar, och i dem låg många sjuka, blinda halta och lama.

Man har funnit bevis för Pilatus existens. Ett kalkstensblock med texten ”Pontius Pilatus, ståthållare i Judeen” har hittats nära den Romerska teatern i Caesarea i Israel. Även mynt präglade med hans namn har grävts fram och tidsbestämts till någon gång mellan 29 och 31 f Kr. Man har funnit bevis på korsfästelse enligt den metod som skildras i evangelierna. En antik gravanläggning som utgrävdes i Jerusalem år 1968 innehöll 35 kroppar. Benrester från ett av skeletten visade att en sjutumsspik hade slagits rakt igenom båda hälbenen. Träfragment satt fortfarande fast vid spikens båda ändar. Grova spikar hade uppenbarligen slagits in mellan underarmsbenen och benen nedanför knäna hade krossats. Detta fynd som bedöms samtida med Jesus stämmer in på den form av korsfästelse som evangelierna beskriver.

Gamla Testamentet

När Jesus citerade Gamla Testamentet använde han begrepp som Skriften. Guds ord, Lagen och profeterna, samt även, frasen ”Det står skrivet”. För Judarna var det tydliga hänvisningar till Gamla Testamentet. När Jesus frestades av djävulen så tillrättavisade Jesus honom med att citera Gamla Testamentet och sa ”Det står skrivet”. Matteus 4:3-10.Jesus bekräftade också att det förekommit en översvämning på Noas tid. ”Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer”. Matteus 24:37. 1947 fann man ett stort antal 2000-åriga avskrifter av delar av Gamla Testamentet, de så kallade Dödahavsrullarna, vilka bevisar texterna kopierats med stor noggrannhet. Till exempel Jesajas bok. En avskrift med samtliga 66 kapitel hittades bland dessa bokrullar som var 1000 år äldre än de Jesaja-texter man dittills funnit. När man jämförde skrifterna fanns endast bara vissa stavfel och grammatiska fel, men inget som påverkade innehållet.

Arkeologin bekräftar Gamla Testamentets tillförlitlighet.

Man har funnit Abrahams grav i Makpela i det nutida Hebron. Både judar och kristna besöker den. Staden Jeriko med dess raserade murar har grävts fram på exakt den plats som Bibeln beskriver. De förstörda städerna Sodom och Gomorra jämte deras förkolnade boningshus har grävts fram ur tjocka lager av aska.

Den tunnel som kung Hiskia lät anlägga har hittats. Idag vandrar turisterna genom den, från den ena änden till den andra. 2 Konungaboken 20:20. Bevis för templet i Jerusalem har grävts fram. Bevis för kung Davids existens har hittats.

Uppgifter om Arkeologins fynd som bekräftar Bibeln är hämtade från Norman L. Geisler och Patty Tunnicliffes bok.”VARFÖR SKA JAG TRO?.”